Regulamin “Wygraj Ekspres EQ.6”

Regulamin Konkursu “Wygraj ekspres EQ.6”

§ 1 Organizacja

1. „Wygraj ekspres EQ.6” to konkurs, zwany dalej również „Konkursem”, stworzony i zarządzany przez INSIGNIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej Insignia Net Tomasz Michalik), z siedzibą w Krakowie (ul. Bolesława Prusa 10/17 Kraków 30-109) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie pod numerem 0000476537, posiadającą NIP 6772376926, oraz numer identyfikacyjny REGON 122942704., zwana dalej „Agencja”.

2. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem bloga https://andrzejtucholski.pl/.

3. Konkurs, ani żaden ze składników Konkursu, nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.

4. Konkurs będzie trwał od dnia 8 grudnia do 19 grudnia do godziny 23:59.

§  2 Definicje

1. „Wygraj ekspres EQ.6” to Konkurs prowadzony za pośrednictwem bloga https://andrzejtucholski.pl/, którego zasady opisane są w § 3, ust. 2  niniejszego regulaminu.

2. Uczestnik Konkursu – osoba spełniająca warunki określone w § 3 niniejszego regulaminu.

3. Zgłoszenie konkursowe – komentarz pozostawiony przez Uczestnika pod wpisem ogłaszającym konkurs na blogu jestKultura.pl dostępnym pod adresem …,treść zadania konkursowego: „Przy jakiej kawie najlepiej dążysz do spełnienia swoich Odważnych Marzeń i dlaczego?” (dalej Zadanie Konkursowe).

§ 3 Warunku Uczestnictwa w Konkursie

1. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić poniższe warunki:

a. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, Uczestnicy Konkursu, którzy w dniu przystąpienia do Konkursu nie ukończyli 18 – tego roku życia, muszą uzyskać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na akceptację wszystkich warunków niniejszego Regulaminu. Uczestnictwo w Konkursie osoby niepełnoletniej odbywa się przy pełnej odpowiedzialności opiekunów prawnych

b. Zgłosić Zadanie Konkursowe pod wpisem konkursowym na blogu jestKultura dostępnym pod adresem jestKultura.pl/2014/jak-osiagac-wielkie-sukcesy-nie-stresowac-sie-i-pic-kawe-ogromny-konkurs

c. być zalogowanym użytkownikiem bloga Jest Kultura.

3. Każdy Uczestnik Konkursu przed przystąpieniem do Konkursu  zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Konkursu. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wyrażenie zgody na postanowienia Regulaminu Konkursu.

4. W Konkursie wziąć udziału nie mogą w celu wygrania nagrody pracownicy i współpracownicy Organizatora, a także osoby będące ich: małżonkami, wstępnymi, zstępnymi, rodzeństwem, powinowatymi w linii prostej, jak również osoby pozostające z tymi pracownikami i współpracownikami we wspólnym pożyciu albo są związani z nimi węzłem przysposobienia lub kurateli.

5. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny.

6. Zgłoszenia konkursowe nadsyłane od niezalogowanych użytkowników bloga nie będą brane pod uwagę w Konkursie.

§  4 Zasady Konkursu

  1. Konkurs rozgrywany jest w okresie od dnia 8 grudnia  do 19 grudnia do godziny 23:59.

2. Konkurs polega na wykonaniu przez Uczestnika przedstawionego Zadania Konkursowego polegającego na przygotowaniu i zamieszczeniu w komentarzu odpowiedzi na pytanie „Przy jakiej kawie najlepiej dążysz do spełnienia swoich Odważnych Marzeń i dlaczego?”.

3. Materiały umieszczone przez Uczestnika Konkursu nie mogą naruszać praw innych osób, w szczególności praw autorskich, oraz być nośnikiem treści pornograficznych, treści o charakterze dyskryminacji rasowej lub innych, które mogą być uznane, jako naruszające dobre obyczaje.

4. W przypadku, gdy Zgłoszenie Konkursowe umieszczone przez Uczestnika Konkursu nie będzie spełniało wymogów określonych w ust. 2 i 3 lub gdy osoba trzecia wystąpi do Organizatora z roszczeniami dotyczącymi naruszenia jej dóbr osobistych lub praw autorskich, Organizator ma prawo usunąć Zgłoszenie konkursowe.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do monitorowania aktywności Uczestników w Konkursie na każdym jego etapie.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem Konkursu, a także Uczestników, którzy, nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie.

8. Zgłoszenia Konkursowe będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora, zwaną dalej „Komisją Konkursową” w składzie: autor bloga, przedstawiciel Organizatora.

9. Komisja Konkursowa, dokona oceny Zgłoszeń Konkursowych na podstawie następujących kryteriów: oryginalności, pomysłowości oraz kreatywności i przyzna 1 nagrodę główną oraz 100 wyróżnień. Nagrody zostały szczegółowo rozpisane w §5 pkt 1 niniejszego regulaminu.

10. Lista zwycięzców zostanie opublikowana w ciągu 14 dni roboczych od zakończenia konkursu na blogu Jest Kultura dostępnym pod adresem https://andrzejtucholski.pl.

11. Autor bloga Jest Kultura skontaktuje się ze zwycięzcami konkursu w ciągu 7 dni roboczych od momentu publikacji listy zwycięzców. Zwycięzcy Konkursu zobowiązani są w ciągu 7 dni roboczych do odesłania danych niezbędnych do wysyłki nagrody.

12. W celu otrzymania nagrody głównej oraz wyróżnienia zwycięzcy zobowiązani są do wysłania autorowi bloga zgodnie z postanowieniami § 4 pkt. 11 Regulaminu następujących danych osobowych: imię, nazwisko, adres email, adres zamieszkania, numer telefonu, PESEL, adres właściwego Urzędu Skarbowego.

13. Nagrody  wysyła  Organizator w ciągu 30 dni od otrzymania danych korespondencyjnych zgodnie z procedurą określoną w §4 pkt. 11 i 12 Regulaminu Konkursu .

14. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do Nagrody na rzecz osób trzecich. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości Nagrody. Nie jest możliwa rezygnacja z części Nagrody. Rezygnacja z części nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości nagrody.

§5 Nagrody

1. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody:

1 x nagroda główna w postaci ekspresu do kawy EQ.6 marki Siemens, model TE 607203RW o wartości 4000 brutto (słownie: cztery tysiące złotych brutto)

100 x wyróżnienie w postaci kalendarza o wartości 31zł brutto (słownie: trzydzieści jeden złotych brutto).

2. Do każdej nagrody wskazanej w §5 ust. 1 Regulaminu zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości brutto nagrody rzeczowej (w zaokrągleniu do pełnych PLN).

4. Dodatkowa nagroda pieniężna, o której mowa w ust. 2 powyżej, nie zostanie wydana Uczestnikowi Konkursu, tylko zostanie przeznaczona w całości na zapłatę zryczałtowanego podatku dochodowego od nagród zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

5. Nagrody przyznane Uczestnikom Konkursu przez Organizatora nie podlegają wymianie na gotówkę.

6. Jeden Uczestnik Konkursu może zostać nagrodzony tylko jeden raz w trakcie trwania całego Konkursu.

7. W Konkursie zostaną uwzględnione tylko  zgłoszenia spełniające wymogi Regulaminu Konkursu.

§6 Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora, Insignia, Kraków ul. Bolesława Prusa 10/17 Kraków 30-109 lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres: reklamacje@insignia.pl w terminie do 31.01.2015.

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika Konkursu, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

3. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.

4. Uczestnik Konkursu o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

§7 Dane osobowe

1. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z Konkursem, tj. jego organizacją oraz przeprowadzeniem a także wysyłką nagród.

2. Podanie przez Uczestników Konkursu danych osobowych ma charakter dobrowolny. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu w ich dane osobowe, prawo ich poprawiania, prawo żądania usunięcia tych danych, także prawo zgłoszenia sprzeciwu co do ich porzetwarzania.

§ 8 Prawa własności intelektualnej do Zgłoszeń Konkursowych:

1. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu oraz dokonanie Zgłoszenia Konkursowego Uczestnik oświadcza, że przysługuje mu wyłączne i nieograniczone prawo autorskie (majątkowe) do Zgłoszenia Konkursowego. Uczestnik zapewnia, iż Zgłoszenie Konkursowe nie jest obciążone żadnymi wadami prawnymi lub fizycznymi, roszczeniami i innymi prawami osób trzecich . W przypadku, gdy którekolwiek z powyższych oświadczeń okaże się nieprawdziwe, Uczestnik zobowiązuje się ponieść wszelkie konsekwencje z tego wynikające, w tym w szczególności zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkich roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw autorskich lub innych. Uczestnik dokonując Zgłoszenia Konkursowego udziela Organizatorowi nieodpłatnej niewyłącznej licencji na korzystanie z tekstu zgłoszonej odpowiedzi (w całości lub w jakiejkolwiek części) na terytorium Polski i całego Świata, na czas nieoznaczony, z prawem do udzielania sublicencji, na wszystkich znanych obecnie polach eksploatacji, a w szczególności do:

a utrwalenia, zwielokrotnienia i opublikowania utworu w prasie, telewizji, Internecie, telefonii mobilnej lub innych mediach elektronicznych (w tym w portalach społecznościowych jak np. Facebook, YouTube) i nieelektronicznych,

b zwielokrotnienia dowolnymi technikami drukarskimi i poligraficznymi w formie druków, plansz, plakatów, ogłoszeń, bannerów itp., publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlanie odtworzenie, nadawanie, reemitowanie,

c publicznego udostępnienia utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet, sieciach telefonii mobilnej i innych sieciach

2. Organizator zastrzega, że z chwilą otrzymania przez Uczestnika nagrody, nabywa prawo własności Zgłoszenia Konkursowego oraz autorskie prawa majątkowe do Zgłoszenia Konkursowego jak również zgody i upoważnienia, o których mowa w niniejszym § 8 na zasadzie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego, bez ograniczeń ilościowych, czasowych i terytorialnych na wszystkich polach eksploatacji.

3. Zwycięzca wyraża zgodę i udziela Organizatorowi wyłącznego prawa do wykonywania oraz zezwalania na wykonywanie przez osoby trzecie autorskich praw zależnych względem Zgłoszenia Konkursowego i jej opracowań. Zwycięzca zobowiązuje się nie wykonywać wobec Organizatora i podmiotów, które Organizator upoważnił do korzystania ze Zgłoszenia Konkursowego osobistych praw autorskich oraz wyraża zgodę na nieujawnianie swojego autorstwa Zgłoszenia Konkursowego.

4. Zwycięzca upoważnia Organizatora do decydowania o oznaczeniu, sposobie oznaczenia lub braku oznaczenia Zgłoszenia Konkursowego oraz do występowania w jego imieniu o ochronę autorskich praw osobistych.

5. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z określonym w niniejszym Regulaminie celem, dla którego nagrodzone Zgłoszenia Konkursowego zostaną wykorzystane oraz że wyraża zgodę na takie wykorzystanie Zgłoszenia Konkursowego przez Organizatora. W szczególności Zwycięzca wyraża zgodę i oświadcza, że nie narusza jego prawa połączenie Zgłoszenia Konkursowego z innymi utworami lub dziełami nie mającymi charakteru Zgłoszenia Konkursowego, usunięcie fragmentów Zgłoszenia Konkursowego lub dodanie do nich nowych elementów, jak również umieszczanie Zgłoszenia Konkursowego obok lub w sąsiedztwie innych Zgłoszenia Konkursowego.

§  9 Postanowienia końcowe

1. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona w siedzibie Organizatora. Jest on także dostępny na następujących stronach internetowych: andrzejtucholski.pl.

2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy Konkursu spełniają warunki określone w Regulaminie.

Cześć!
Nazywam się Andrzej Tucholski i jestem psychologiem oraz twórcą internetowym.

Pokażę Ci jak duży i praktyczny wpływ na człowieka ma psychologia. A także pogadamy o sposobach na ogarnięcie zabieganej codzienności w taki sposób, by życie było spokojne i bardzo udane. Znajdziesz tu lifestyle'owe tematy (seriale) płynnie połączone z praktycznymi poradami (jak się nie spóźnić przez seriale). Zapraszam!

Rozpocznij ogarnięcie!

Przy okazji, napisałem serial.Co prawda nie taki prawdziwy, do telewizji, ale za to za darmo. "Umowy Śmieciowe" w formie powieści w odcinkach opowiadają historię Hanny Wróbel. Dziewczyna przyjeżdża do Warszawy do pracy i już pierwszego dnia wszystko idzie dokładnie nie tak, jak sobie zaplanowała. Walczy więc nie tylko o wymarzony etat, ale też z własnymi słabościami. I z sercem. I z przyjaciółmi. I z losowymi problemami. I z pogodą. I, bądźmy szczerzy, ze wszystkim innym.

Życie w wielkim mieście nie jest proste.

Powstaje zatem pytanie: czy starczy jej na ogarnięcie tych wszystkich dramatów kawy?


Obejrzyj Przeczytaj odcinek pilotażowy

Aha, nagrałem też kurs.Kurs uczenia się dla dorosłych to kompleksowe szkolenie uczące jak się uczyć. 17 lekcji wideo tłumaczy od początku do końca jak zbudować własny system nauki. Dzięki niemu przyswoisz psychologiczne podstawy uwagi i pamięci. Nauczysz się korzystać z najlepszych sposobów na efektywną naukę i technik pamięciowych. Zajmiemy się też motywacją i zachowywaniem spokoju w obliczu wyzwań. A wszystko podane tak, by maksymalizować mocne strony uczenia się w przypadku osoby dorosłej.

Mówiąc krótko: zawarłem w nim całość mojego prywatnego systemu do ogarniania rzeczywistości.

Kurs opiera się o moją autorską strategię PROPS.


Przeczytaj Obejrzyj kurs

I to nie jeden kurs!"Ogarnij maturę w tydzień" to kompletny kurs, który dzięki 7 lekcjom wideo tłumaczy od początku do końca jak zbudować system nauki do matur. Dzięki niemu nauczysz się uczyć, rozplanujesz starania, nie zmarnujesz czasu a nawet zrobimy tak, by się za bardzo nie stresować. Każda prezentowana w nim porada została przetestowana wiele razy i pochodzi z mojego doświadczenia, a także jest oparta o naukę. I co najważniejsze - działa. Tak zwyczajnie.

Mówiąc krótko: zawarłem w nim całość mojego prywatnego systemu do ogarniania rzeczywistości.

Kurs został objęty patronatem merytorycznym Uniwersytetu SWPS.


Przeczytaj Obejrzyj kurs

Pobierz darmowe materiały do ogarnięcia życia
i dołącz do 4 000+ odbiorców newslettera!

Gdy się zapiszesz to od razu dostaniesz w prezencie:

  • pierwszeństwo w dostępie do najnowszych artykułów
  • 7 plakatów rozwijających materiały z bloga
  • 3 excele przydatne w ogarnianiu życia
  • moją prezentację z TEDx
  • a także kolejne materiały!

Chcę zapisać się do newslettera, a co za tym idzie wyrażam
zgodę na otrzymywanie na mój adres e-mail informacji o nowościach,
promocjach, produktach i usługach Andrzeja Tucholskiego.
Chcesz ze mną współpracować?

Mój blog od lat należy do ścisłej czołówki polskich współprac komercyjnych z influencerami. Zrealizowałem na nim z sukcesem kilkadziesiąt akcji, z których każda wywołała pozytywne reakcje u moich Czytelników oraz zrealizowała postawione przez Klienta cele.

Zawsze jestem gotów porozmawiać o kolejnej, z której potem będziemy dumni :)

KRÓTKO O BLOGU

AndrzejTucholski.pl to wielokrotnie nagradzany lifestyle'owy blog ekspercki o psychologii. Prowadzę go od 2009 roku.

Piszę na nim o praktycznym wpływie psychologii na człowieka. I o tym, jak ogarnąć zabieganą codzienność w taki sposób, by życie było spokojne i udane.

Życzę Ci bardzo udanego dnia!.

Informacja

Żadnej treści na blogu nie można traktować jako profesjonalnej porady psychologicznej. Nie udzielam też takich przez mail.

W przypadku naglących problemów gorąco zachęcam do kontaktu z fachowcem - psychiatrą lub terapeutą. To profesjonaliści, którzy pół życia szykowali się właśnie po to, by dobrze pomóc potrzebującym. Warto skorzystać z ich usług!