Regulamin Konkursu “Wygraj ekspres EQ.6”

§ 1 Organizacja

1. „Wygraj ekspres EQ.6” to konkurs, zwany dalej również „Konkursem”, stworzony i zarządzany przez INSIGNIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej Insignia Net Tomasz Michalik), z siedzibą w Krakowie (ul. Bolesława Prusa 10/17 Kraków 30-109) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie pod numerem 0000476537, posiadającą NIP 6772376926, oraz numer identyfikacyjny REGON 122942704., zwana dalej „Agencja”.

2. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem bloga http://andrzejtucholski.pl/.

3. Konkurs, ani żaden ze składników Konkursu, nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.

4. Konkurs będzie trwał od dnia 8 grudnia do 19 grudnia do godziny 23:59.

§  2 Definicje

1. „Wygraj ekspres EQ.6” to Konkurs prowadzony za pośrednictwem bloga http://andrzejtucholski.pl/, którego zasady opisane są w § 3, ust. 2  niniejszego regulaminu.

2. Uczestnik Konkursu – osoba spełniająca warunki określone w § 3 niniejszego regulaminu.

3. Zgłoszenie konkursowe – komentarz pozostawiony przez Uczestnika pod wpisem ogłaszającym konkurs na blogu jestKultura.pl dostępnym pod adresem …,treść zadania konkursowego: „Przy jakiej kawie najlepiej dążysz do spełnienia swoich Odważnych Marzeń i dlaczego?” (dalej Zadanie Konkursowe).

§ 3 Warunku Uczestnictwa w Konkursie

1. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić poniższe warunki:

a. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, Uczestnicy Konkursu, którzy w dniu przystąpienia do Konkursu nie ukończyli 18 – tego roku życia, muszą uzyskać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na akceptację wszystkich warunków niniejszego Regulaminu. Uczestnictwo w Konkursie osoby niepełnoletniej odbywa się przy pełnej odpowiedzialności opiekunów prawnych

b. Zgłosić Zadanie Konkursowe pod wpisem konkursowym na blogu jestKultura dostępnym pod adresem jestKultura.pl/2014/jak-osiagac-wielkie-sukcesy-nie-stresowac-sie-i-pic-kawe-ogromny-konkurs

c. być zalogowanym użytkownikiem bloga Jest Kultura.

3. Każdy Uczestnik Konkursu przed przystąpieniem do Konkursu  zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Konkursu. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wyrażenie zgody na postanowienia Regulaminu Konkursu.

4. W Konkursie wziąć udziału nie mogą w celu wygrania nagrody pracownicy i współpracownicy Organizatora, a także osoby będące ich: małżonkami, wstępnymi, zstępnymi, rodzeństwem, powinowatymi w linii prostej, jak również osoby pozostające z tymi pracownikami i współpracownikami we wspólnym pożyciu albo są związani z nimi węzłem przysposobienia lub kurateli.

5. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny.

6. Zgłoszenia konkursowe nadsyłane od niezalogowanych użytkowników bloga nie będą brane pod uwagę w Konkursie.

§  4 Zasady Konkursu

  1. Konkurs rozgrywany jest w okresie od dnia 8 grudnia  do 19 grudnia do godziny 23:59.

2. Konkurs polega na wykonaniu przez Uczestnika przedstawionego Zadania Konkursowego polegającego na przygotowaniu i zamieszczeniu w komentarzu odpowiedzi na pytanie „Przy jakiej kawie najlepiej dążysz do spełnienia swoich Odważnych Marzeń i dlaczego?”.

3. Materiały umieszczone przez Uczestnika Konkursu nie mogą naruszać praw innych osób, w szczególności praw autorskich, oraz być nośnikiem treści pornograficznych, treści o charakterze dyskryminacji rasowej lub innych, które mogą być uznane, jako naruszające dobre obyczaje.

4. W przypadku, gdy Zgłoszenie Konkursowe umieszczone przez Uczestnika Konkursu nie będzie spełniało wymogów określonych w ust. 2 i 3 lub gdy osoba trzecia wystąpi do Organizatora z roszczeniami dotyczącymi naruszenia jej dóbr osobistych lub praw autorskich, Organizator ma prawo usunąć Zgłoszenie konkursowe.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do monitorowania aktywności Uczestników w Konkursie na każdym jego etapie.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem Konkursu, a także Uczestników, którzy, nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie.

8. Zgłoszenia Konkursowe będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora, zwaną dalej „Komisją Konkursową” w składzie: autor bloga, przedstawiciel Organizatora.

9. Komisja Konkursowa, dokona oceny Zgłoszeń Konkursowych na podstawie następujących kryteriów: oryginalności, pomysłowości oraz kreatywności i przyzna 1 nagrodę główną oraz 100 wyróżnień. Nagrody zostały szczegółowo rozpisane w §5 pkt 1 niniejszego regulaminu.

10. Lista zwycięzców zostanie opublikowana w ciągu 14 dni roboczych od zakończenia konkursu na blogu Jest Kultura dostępnym pod adresem http://andrzejtucholski.pl.

11. Autor bloga Jest Kultura skontaktuje się ze zwycięzcami konkursu w ciągu 7 dni roboczych od momentu publikacji listy zwycięzców. Zwycięzcy Konkursu zobowiązani są w ciągu 7 dni roboczych do odesłania danych niezbędnych do wysyłki nagrody.

12. W celu otrzymania nagrody głównej oraz wyróżnienia zwycięzcy zobowiązani są do wysłania autorowi bloga zgodnie z postanowieniami § 4 pkt. 11 Regulaminu następujących danych osobowych: imię, nazwisko, adres email, adres zamieszkania, numer telefonu, PESEL, adres właściwego Urzędu Skarbowego.

13. Nagrody  wysyła  Organizator w ciągu 30 dni od otrzymania danych korespondencyjnych zgodnie z procedurą określoną w §4 pkt. 11 i 12 Regulaminu Konkursu .

14. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do Nagrody na rzecz osób trzecich. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości Nagrody. Nie jest możliwa rezygnacja z części Nagrody. Rezygnacja z części nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości nagrody.

§5 Nagrody

1. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody:

1 x nagroda główna w postaci ekspresu do kawy EQ.6 marki Siemens, model TE 607203RW o wartości 4000 brutto (słownie: cztery tysiące złotych brutto)

100 x wyróżnienie w postaci kalendarza o wartości 31zł brutto (słownie: trzydzieści jeden złotych brutto).

2. Do każdej nagrody wskazanej w §5 ust. 1 Regulaminu zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości brutto nagrody rzeczowej (w zaokrągleniu do pełnych PLN).

4. Dodatkowa nagroda pieniężna, o której mowa w ust. 2 powyżej, nie zostanie wydana Uczestnikowi Konkursu, tylko zostanie przeznaczona w całości na zapłatę zryczałtowanego podatku dochodowego od nagród zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

5. Nagrody przyznane Uczestnikom Konkursu przez Organizatora nie podlegają wymianie na gotówkę.

6. Jeden Uczestnik Konkursu może zostać nagrodzony tylko jeden raz w trakcie trwania całego Konkursu.

7. W Konkursie zostaną uwzględnione tylko  zgłoszenia spełniające wymogi Regulaminu Konkursu.

§6 Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora, Insignia, Kraków ul. Bolesława Prusa 10/17 Kraków 30-109 lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres: reklamacje@insignia.pl w terminie do 31.01.2015.

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika Konkursu, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

3. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.

4. Uczestnik Konkursu o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

§7 Dane osobowe

1. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z Konkursem, tj. jego organizacją oraz przeprowadzeniem a także wysyłką nagród.

2. Podanie przez Uczestników Konkursu danych osobowych ma charakter dobrowolny. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu w ich dane osobowe, prawo ich poprawiania, prawo żądania usunięcia tych danych, także prawo zgłoszenia sprzeciwu co do ich porzetwarzania.

§ 8 Prawa własności intelektualnej do Zgłoszeń Konkursowych:

1. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu oraz dokonanie Zgłoszenia Konkursowego Uczestnik oświadcza, że przysługuje mu wyłączne i nieograniczone prawo autorskie (majątkowe) do Zgłoszenia Konkursowego. Uczestnik zapewnia, iż Zgłoszenie Konkursowe nie jest obciążone żadnymi wadami prawnymi lub fizycznymi, roszczeniami i innymi prawami osób trzecich . W przypadku, gdy którekolwiek z powyższych oświadczeń okaże się nieprawdziwe, Uczestnik zobowiązuje się ponieść wszelkie konsekwencje z tego wynikające, w tym w szczególności zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkich roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw autorskich lub innych. Uczestnik dokonując Zgłoszenia Konkursowego udziela Organizatorowi nieodpłatnej niewyłącznej licencji na korzystanie z tekstu zgłoszonej odpowiedzi (w całości lub w jakiejkolwiek części) na terytorium Polski i całego Świata, na czas nieoznaczony, z prawem do udzielania sublicencji, na wszystkich znanych obecnie polach eksploatacji, a w szczególności do:

a utrwalenia, zwielokrotnienia i opublikowania utworu w prasie, telewizji, Internecie, telefonii mobilnej lub innych mediach elektronicznych (w tym w portalach społecznościowych jak np. Facebook, YouTube) i nieelektronicznych,

b zwielokrotnienia dowolnymi technikami drukarskimi i poligraficznymi w formie druków, plansz, plakatów, ogłoszeń, bannerów itp., publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlanie odtworzenie, nadawanie, reemitowanie,

c publicznego udostępnienia utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet, sieciach telefonii mobilnej i innych sieciach

2. Organizator zastrzega, że z chwilą otrzymania przez Uczestnika nagrody, nabywa prawo własności Zgłoszenia Konkursowego oraz autorskie prawa majątkowe do Zgłoszenia Konkursowego jak również zgody i upoważnienia, o których mowa w niniejszym § 8 na zasadzie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego, bez ograniczeń ilościowych, czasowych i terytorialnych na wszystkich polach eksploatacji.

3. Zwycięzca wyraża zgodę i udziela Organizatorowi wyłącznego prawa do wykonywania oraz zezwalania na wykonywanie przez osoby trzecie autorskich praw zależnych względem Zgłoszenia Konkursowego i jej opracowań. Zwycięzca zobowiązuje się nie wykonywać wobec Organizatora i podmiotów, które Organizator upoważnił do korzystania ze Zgłoszenia Konkursowego osobistych praw autorskich oraz wyraża zgodę na nieujawnianie swojego autorstwa Zgłoszenia Konkursowego.

4. Zwycięzca upoważnia Organizatora do decydowania o oznaczeniu, sposobie oznaczenia lub braku oznaczenia Zgłoszenia Konkursowego oraz do występowania w jego imieniu o ochronę autorskich praw osobistych.

5. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z określonym w niniejszym Regulaminie celem, dla którego nagrodzone Zgłoszenia Konkursowego zostaną wykorzystane oraz że wyraża zgodę na takie wykorzystanie Zgłoszenia Konkursowego przez Organizatora. W szczególności Zwycięzca wyraża zgodę i oświadcza, że nie narusza jego prawa połączenie Zgłoszenia Konkursowego z innymi utworami lub dziełami nie mającymi charakteru Zgłoszenia Konkursowego, usunięcie fragmentów Zgłoszenia Konkursowego lub dodanie do nich nowych elementów, jak również umieszczanie Zgłoszenia Konkursowego obok lub w sąsiedztwie innych Zgłoszenia Konkursowego.

§  9 Postanowienia końcowe

1. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona w siedzibie Organizatora. Jest on także dostępny na następujących stronach internetowych: andrzejtucholski.pl.

2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy Konkursu spełniają warunki określone w Regulaminie.

CO TO ZA MIEJSCE?

Cześć! Nazywam się Andrzej Tucholski i jestem psychologiem biznesu oraz strategiem od skuteczności. Robię sporo rzeczy.

Znajdujesz się teraz na mojej stronie domowej, z której możesz przejść do bloga, YouTube’a, jeden z moich podcastów, konto na instagramie, a także znajdziesz tu zapis na newsletter i przejście do sklepu z moimi książkami i kursami.

Życzę dużo dobrego!

INFORMACJA

Żadnej publikowanej przeze mnie treści (blog, youtube, podcast, instagram, newsletter) nie można traktować jako profesjonalnej porady psychologicznej. Nie udzielam ich też przez mail.

W przypadku naglących problemów gorąco zachęcam do kontaktu z fachowcem – terapeutą lub psychiatrą. To profesjonaliści, którzy pół życia szykowali się właśnie po to, by dobrze pomóc potrzebującym. Warto skorzystać z ich usług!

© Andrzej Tucholski 2009-2022 Wszelkie prawa zastrzeżone | Projekt strony & wykonanie: Designum.pl | Polityka prywatności i cookies