REGULAMIN KONKURSU
„Poradnik Poszukiwacza Przygód”

ORGANIZATOR

 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą „Poradnik Poszukiwacza Przygód” (zwany dalej „Konkursem”) jest Citybell Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyrynek 14, 00-219 Warszawa, NIP: 5252537883, działająca w imieniu województwa pomorskiego i Pomorskiej Regionalnej Organizacji turystycznej
 2. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady udziału w Konkursie.
 3. Konkurs odbywa się w dniach 18-28.09.2014 r.
 4. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu będzie dostępna na stronie www.andrzejtucholski.pl

PRZEDMIOT KONKURSU

 1. Przedmiotem Konkursu pt. „Poradnik Poszukiwacza Przygód” jest zamieszczenie krótkiego tekstu zawierającego własne pomysły na Piąty Krok Poszukiwacza Przygód  w postaci wpisu w komentarzach na blogu www.andrzejtucholski.pl
 2. Uczestnik konkursu może załączyć do wpisu zdjęcie nawiązujące do przedmiotu konkursu.

ZASADY KONKURSU

 1. Andrzej Tucholski, właściciel bloga www.andrzejtucholski.pl, na którym realizowany jest konkurs, w porozumieniu z Organizatorem konkursu wybiera dwa, jego zdaniem, najbardziej ciekawe, oryginalne wpisy. Uczestnicy konkursu, których wpis zostanie wybrany zostają  Zwycięzcami konkursu.
 2. Andrzej Tucholski w porozumieniu z Organizatorem konkursu ogłasza Zwycięzców na blogu www.andrzejtucholski.pl .
 3. Zwycięzcy obowiązani są przesłać mailem na adres andrzej@andrzejtucholski.pl  swoje dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, adres e-mail) niezbędne do przesłania Nagrody.
 4. W konkursie może brać udział osoba fizyczna pełnoletnia.
 5. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 6. Udział w Konkursie musi oznaczać wypełnienie poniższych warunków:
  1. Uczestnik musi przesłać jeden wpis na temat pomysłu na Piąty Krok Poszukiwacza Przygód w kontekście podróży szlakiem bursztynu
  2. Uczestnik zamieszczając swój wpis wyraża zgodę na jego publikację na blogu www.andrzejtucholski.pl
 7. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy udziału Uczestnika w Konkursie lub jego dyskwalifikacji, jeżeli Uczestnik będzie próbował wziąć udział w Konkursie więcej niż jeden raz.
 8. Wpisy przesłane po terminie zakończenia konkursu nie będą brane pod uwagę.
 9. Uczestnika, który nie spełni oznaczonych powyżej warunków, uznaje się za nie biorącego udziału w Konkursie. Zgłoszenie, które nie odpowiada warunkom wskazanym w Regulaminie uważa się za niezłożone.
 10. Zgłoszenie się Uczestnika do Konkursu jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia, że:
  1. zapoznał się i akceptuje warunki uczestnictwa w Konkursie określone w niniejszym Regulaminie,
  2. wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora w celach i w zakresie związanym z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu oraz oświadcza, że został poinformowany/-a o tym, że administratorem danych osobowych jest Organizator konkursu oraz, że podanie danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne do przeprowadzenia Konkursu, wydania Nagrody, jak również o przysługującym prawie do wglądu do jego danych osobowych oraz możliwości ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.
  3. wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora swojego wizerunku jako Uczestnika Konkursu na wszelkich znanych w momencie rozstrzygnięcia Konkursu polach eksploatacji w celach i w zakresie związanym z promocją projektów realizowanych przez Organizatora.

PRZEBIEG KONKURSU

 1. Konkurs rozpoczyna się 18.09.2014 r. i kończy 28.09.2014 r.
 2. Andrzej Tucholski w porozumieniu z Organizatorem Konkursu o wynikach konkursu informuje do 30.09.2014 r. na blogu  www.andrzejtucholski.pl

NAGRODY W KONKURSIE

 1. Nagrodami w Konkursie są 2 egzemplarze biżuterii z bursztynem kupionej w firmie Art7:
 1. Wersja biżuterii dla kobiet
 2. Wersja biżuterii dla mężczyzn
 1. Warunki realizacji nagrody:
  1. Przesłanie przez Zwycięzcę maila z danymi kontaktowymi oraz informację, gdzie przesłać nagrodę
 2. Nagrody nie podlegają wymianie na inne Nagrody lub ekwiwalent pieniężny.
 3. Wydanie Nagrody nastąpi zgodnie z art. 21 ust. 1, pkt. 68 Ustawy o Podatku od Osób Fizycznych, co oznacza, że Nagroda jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych.
 4. Nagroda zostanie przekazana na podstawie podanych przez Zwycięzcę danych kontaktowych.
 5. Nagroda zostanie przesłana Zwycięzcy konkursu drogą pocztową w terminie 14 dni od dnia przesłania przez Zwycięzcę adresu, pod który ma zostać wysłana Nagroda. Nagrodę uważa się za doręczoną, jeśli Zwycięzca konkursu nie zgłosi w ciągu kolejnych 7 dni, że nie otrzymał bonu podarunkowego z Nagrodą.

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Zwycięzcy konkursu jest Organizator konkursu, który przetwarza dane osobowe Zwycięzcy konkursu w celu i w zakresie związanym z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu „Poradnik Poszukiwacza Bursztynu”.
 2. Podanie danych osobowych przez Zwycięzcę konkursu jest dobrowolne, lecz niezbędne dla doręczenia mu Nagrody.
 3. Zwycięzcy konkursu przysługuje prawo wglądu do treści swych danych oraz ich poprawiania.
 4. Dane osobowe Zwycięzcy konkursu zostaną udostępnione jedynie instytucji, której zostanie zlecone doręczenie drogą pocztową przyznanej w Konkursie Nagrody.

REKLAMACJE

 1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z Konkursem – w ciągu 2 dni od daty Konkursu, czyli od 18.09.20114r. do dnia 28.09.2014 r. (decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje, które zostaną wysłane po terminie nie będą rozpatrywane. Reklamacje należy zgłaszać wyłącznie w formie pisemnej listem poleconym, na adres Citybell Consulting, ul. Przyrynek 14, 00-219 Warszawa, z dopiskiem „Reklamacja”. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, PESEL, adres Uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz własnoręczny podpis.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni roboczych od daty ich otrzymania.
  O rozstrzygnięciu Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji (decyduje data stempla pocztowego).
 3. Decyzja w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201 poz. 1540 z późn. zm.).
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
 3. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu strony będą starały się w pierwszej kolejności załatwiać drogą porozumienia. W razie jego braku spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r., Nr 43, poz. 296  późn. zm.).
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.

CO TO ZA MIEJSCE?

Cześć! Mam na imię Andrzej. Jestem psychologiem biznesu i strategiem “od skuteczności”, a także pisarzem i scenarzystą.

To jest moja strona domowa. Znajdziesz tu kilkanaście lat tekstów z bloga, sporo aktualnych informacji oraz linki m.in. do podcastu “Przekonajmy się”, książki “I co z tym zrobisz? Rozwiń swoją wysokosprawczość”, książki “Umowy Śmieciowe”, oraz serialu audio “ej, nagrałem ci się”.

INFORMACJA

Żadnej publikowanej przeze mnie treści (blog, youtube, podcast, instagram, newsletter, książki, ebooki itp.) nie można traktować jako profesjonalnej porady psychologicznej. Nie udzielam ich też przez mail czy komunikatory.

W przypadku jakichkolwiek problemów lub potrzeb psychoemocjonalnych, gorąco zachęcam do kontaktu z fachowcem – psychoterapeutą lub psychiatrą. To wspaniali profesjonaliści, z których usług warto korzystać.

© Andrzej Tucholski 2009-2022 Wszelkie prawa zastrzeżone | Projekt strony & wykonanie: Designum.pl | Polityka prywatności i cookies