REGULAMIN

KONKURSU

„#weekendzHbH”

1. Organizator i czas trwania programu.

1.1. Organizatorem konkursu organizowanego pod nazwą #weekendzHbH “, zwanego dalej “Konkursem” jest Grayling Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy Alei Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS: 000266121, REGON: 140683513, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 50.000 zł., zwana dalej “Organizatorem“.

1.2. Konkurs odbywa się w okresie od dnia 12 stycznia 2017 r. od godziny 12:00 do dnia 25 stycznia 2017 r. do godziny 11:59. Postępowanie reklamacyjne kończy się w dniu 11 marca 2017 r.

1.3. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z regulaminem, zwanym dalej “Regulaminem“. Niniejszy regulamin stanowi dokument regulujący zasady i warunki, na których Konkurs zostanie przeprowadzony. Wszelkie inne materiały informacyjne, w tym reklamowe i marketingowe mają jedynie charakter pomocniczy.

1.4. Konkurs nie stanowi gry losowej w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 471).

1.5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany, ani powiązany z serwisem społecznościowym Instagram.

2. Uczestnik Konkursu.

2.1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która posiada aktywne konto na portalu społecznościowym „Instagram”, z włączoną funkcją przesyłania wiadomości prywatnych, zwana dalej “Uczestnikiem“, za wyjątkiem osób wymienionych w pkt 2.2. poniżej.

2.2. Uczestnikiem Konkursu nie może być osoba będąca pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora, a także pracownikiem lub współpracownikiem podmiotów będących stroną umów cywilnoprawnych zawieranych z Organizatorem oraz inna osoba zaangażowana w realizację Konkursu.

2.3. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny.

3. Zasady przeprowadzenia Konkursu.

3.1. Udział w Konkursie możliwy jest dla Uczestników w okresie od dnia 12 stycznia 2017 r. od godziny 12:00 do dnia 25 stycznia 2017 r. do godziny 11:59 („Czas Konkursu”). W Czasie Konkursu Organizator umieści na znajdujących się na portalu społecznościowym Instagram następujących profilach:

3.1.1. „andtucholski”, działającym pod adresem https://www.instagram.com/andtucholski/;

3.1.2. „szafasztywniary”, działającym pod adresem https://www.instagram.com/szafasztywniary/;

3.1.3. „tekstualna”, działającym pod adresem https://www.instagram.com/tekstualna/;

grafikę z hashtagiem #weekendzHbh przedstawiającą zdjęcie przedstawiające krajobraz lub obiekt znajdujący się: (i) w Warszawie, w przypadku o którym mowa w pkt 3.1.1. powyżej, (ii) Krakowie, w przypadku o którym mowa w pkt 3.1.2. powyżej, (iii) Gdańsku, w przypadku o którym mowa w pkt 3.1.1. powyżej.

3.2. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik w Czasie Konkursu, powinien:

3.2.1. opublikować na swoim profilu na portalu Instagram grafikę/zdjęcie, o którym mowa w pkt 3.1. powyżej3.2.2. w polu opis opublikować odpowiedź na pytanie  Konkursowe, dalej „Odpowiedź”: „Za co kochasz  wybrane miasto (Warszawa, Kraków, lub Gdańsk) i dlaczego to właśnie Ty powinieneś tam pojechać”.

3.2.3. na końcu Odpowiedzi dodać hashtag #weekendzHb;

3.3. Wyboru najlepszej Odpowiedzi spośród Uczestników, którzy poprawnie umieścili zdjęcie, które przedstawia krajobraz, lub obiekt znajdujący się w wybranym mieście, dokona powołane przez Organizatora jury Konkursu, dalej „Jury”, podczas obrad przeprowadzonych w dniu 25 stycznia 2017 r., które rozpoczną się po zakończeniu zbierania Odpowiedzi od Uczestników.

3.4. Decyzja Jury jest suwerenna, nie może zostać zmieniona. Kryterium wyboru najlepszej Odpowiedzi przez Jury stanowić będą w szczególności następujące elementy: poprawność gramatyczna i stylistyczna sformułowanej Odpowiedzi, oryginalność Odpowiedzi, oryginalność ujęcia problemu, błyskotliwość twórcy Odpowiedzi, kreatywność Uczestnika, wykazanie się wiedzą geograficzną odnośnie wybranego miasta, wykazanie się znajomością kultury, sztuki i historii wybranego miasta.

3.5. O zwycięstwie w Konkursie decyduje wyłącznie działanie Uczestnika, w tym w szczególności jego umiejętności oraz posiadana wiedza geograficzna i historyczna związana z Warszawą, Krakowem lub Gdańskiem oraz kreatywność.

3.6. Nagrodą w Konkursie są 3 vouchery na dwudniowy wyjazd do Warszawy, Krakowa i Gdańska dla dwóch osób w okresie od dnia 8 lutego 2017 r. do 26 marca 2017 r., w ramach którego Organizator zapewnia: zakwaterowanie dla 2 osób w hotelu Hampton by Hilton, przejazd pociągiem tam i z powrotem z wskazanego przez Organizatora dworca na terytorium RP do Warszawy, Krakowa i Gdańska, każdy o wartości 2.500,00 złotych, wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 278,00 złotych o łącznej wartości 2.778,00 zł.. Część Nagrody, stanowiąca świadczenie pieniężne, zostanie zatrzymana i odprowadzona przez Organizatora (jako płatnika podatku) na konto właściwego urzędu skarbowego.

3.7. Każdy Uczestnik może tylko jeden raz wziąć udział w Konkursie.

3.8. Uczestnik zostanie niezwłocznie wykluczony z udziału w Konkursie, w przypadku naruszenia przez niego Regulaminu Konkursu, tj. w przypadku, gdy Uczestnik próbować będzie w niedozwolony sposób wpływać na wyniki zadania konkursowego osiągane przez niego, jak i innych Uczestników. Ponadto Uczestnik zostanie wykluczony z udziału w Konkursie, w przypadku gdy użyty przez niego profil Instagram, będzie profilem fikcyjnym, lub będzie naruszał regulamin działania portalu społecznościowego Instagram, i/lub profil nie będzie zawierał pełnego imienia i nazwiska Uczestnika i/lub profil lub Odpowiedź zawierać będzie słowa powszechnie uznane za obelżywe, rasistowskie lub propagujące jakąkolwiek nienawiść.

4. Odbiór nagrody.

4.1. Nagroda nie podlega wymianie i nie przysługuje za nią ekwiwalent pieniężny. Nagroda nie może zostać przekazana, sprzedana, ani scedowana na inną osobę niż zwycięzca. Nagroda nie może zostać podzielona.

4.2. Zwycięzca o wyniku obrad Jury zostanie poinformowany za pośrednictwem strony na portalu Instagram, znajdującej się pod adresem : https://www.instagram.com/andtucholski/, https://www.instagram.com/szafasztywniary/ oraz https://www.instagram.com/tekstualna/ poprzez wskazanie przez Organizatora imienia i nazwiska zwycięzcy. Jednocześnie Organizator w komentarzu pod zwycięskim zgłoszeniem, dalej „Wiadomość”, poprosi Uczestnika o kontakt w wiadomości prywatnej i podanie adresu email oraz adresu do korespondencji pocztowej, w celu odbioru nagrody. Potwierdzenie zdobycia nagrody zostanie przekazane zwycięzcy do dnia   1 lutego 2017 r. roku za pośrednictwem korespondencji email, wysłanej na adres email Uczestnika podany w Wiadomości. W przypadku, gdy zwycięzca do dnia 7 lutego 2017 r.  roku nie wskaże adresu email i/lub wskaże adres korespondencyjny poza terytorium Polski, nagroda przepada.

4.3. Zwycięzca głównej nagrody zostanie poproszony o przekazanie zdjęć z wycieczki, które będą używane w celach promocyjnych Organizatora, pod warunkiem zawarcia odrębnej umowy z Organizatorem na zasadach ustalonych przez strony tejże umowy.

5. Prawa autorskie.

Uczestnicy oświadczają i ponoszą wszelką odpowiedzialność za to, że korzystanie przez Organizatora z Odpowiedzi nadesłanej w związku z Konkursem nie będzie naruszało praw, a w szczególności praw autorskich, osób trzecich. Organizator zastrzega sobie prawo korzystania i publikacji przysłanych przez Uczestników Odpowiedzi bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych na wszelkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych bez odrębnego wynagrodzenia.

6. Jury Konkursu.

6.1. Organizator powoła wewnętrzne Jury, które sprawować będzie nadzór nad prawidłowością urządzania Konkursu. W skład Jury wejdą przedstawiciele Organizatora.

6.2. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

6.3. Jury będzie organem przeprowadzającym postępowanie reklamacyjne.

7. Postępowanie reklamacyjne.

7.1. Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji od dnia 25 stycznia do dnia 25 lutego 2017 r. Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację.

7.2. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane Uczestnika zgłaszającego reklamację datę i miejsce zdarzenia którego dotyczy reklamacja oraz przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację. Reklamacje należy kierować na piśmie do Organizatora z dopiskiem „Weekend z HbH”.

7.3. Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o rozstrzygnięciu najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora, jednak nie później niż do dnia 11 marca 2017 r.

8. Postanowienia końcowe.

8.1. Niniejszy Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej  http://andrzejtucholski.pl/regulamin-konkursu-weekendzhbh/

8.2. Uczestnik biorąc udział w Konkursie potwierdza, że jest świadomy iż o wygranej i rodzaju nagrody nie decyduje przypadek lecz działanie Uczestnika.

8.3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności dotyczące przyrzeczenia publicznego.

8.4. Nagroda nie stanowi dochodu Uczestnika z tytułu umowy o pracę zawartej z Organizatorem i stanowi dochód Uczestnika niezwiązany ze świadczoną na rzecz Organizatora pracą.

8.5. Nagroda w Konkursie zostanie wydana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 361)  tj. po potrąceniu przez Organizatora kwoty podatku w wysokości 10% wartości całej nagrody i wpłaceniu go na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego.

8.6. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców oraz wydania nagród. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Dane mogą być powierzone do przetwarzania podmiotom działającym na zlecenie Organizatora w związku z Konkursem. Udostępnienie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie, w tym do otrzymania nagrody. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

CO TO ZA MIEJSCE?

Cześć! Nazywam się Andrzej Tucholski i jestem psychologiem biznesu oraz strategiem od skuteczności. Robię sporo rzeczy.

Znajdujesz się teraz na mojej stronie domowej, z której możesz przejść do bloga, YouTube’a, jeden z moich podcastów, konto na instagramie, a także znajdziesz tu zapis na newsletter i przejście do sklepu z moimi książkami i kursami.

Życzę dużo dobrego!

INFORMACJA

Żadnej publikowanej przeze mnie treści (blog, youtube, podcast, instagram, newsletter) nie można traktować jako profesjonalnej porady psychologicznej. Nie udzielam ich też przez mail.

W przypadku naglących problemów gorąco zachęcam do kontaktu z fachowcem – terapeutą lub psychiatrą. To profesjonaliści, którzy pół życia szykowali się właśnie po to, by dobrze pomóc potrzebującym. Warto skorzystać z ich usług!

© Andrzej Tucholski 2009-2022 Wszelkie prawa zastrzeżone | Projekt strony & wykonanie: Designum.pl | Polityka prywatności i cookies