REGULAMIN KONKURSU

„Wyskocz z kapci”

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu („Organizator”) Wyskocz z kapcijest Q&A Communications Sp.zo.o. Sp.k., ul. Piekary 12 lok.6, 61-823 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000367855, działająca na zlecenie Nestlé Waters Polska S.A. ul. Domaniewska 41 02-672 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000032045.

2. Konkurs zostanie zakomunikowany za pośrednictwem bloga „Andrzej Tucholski” www.andrzejtucholski.pl [„Strona”] oraz portalu internetowego Facebook https://www.facebook.com/TucholskiAndrzej?ref=bookmarks  [„Serwis“] i przeprowadzony za pośrednictwem bloga www.andrzejtucholski.pl  Konkurs nie jest loterią ani żadnego rodzaju grą losową.

3. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, ani administrowany przez podmiot prowadzący Serwisy. „Facebook” jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., Delaware Corporation z siedzibą pod adresem: 1601 S. California Ave, Palo Alto CA 94 304. Informacje podawane przez osoby biorące udział w Konkursie są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie podmiotowi wskazanemu w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu. Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu.

4. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będąca zarejestrowanym użytkownikiem Serwisu oraz posiadająca konto w Serwisie [„Uczestnik”]. Warunkiem udziału w konkursie jest akceptacja niniejszego Regulaminu. Osoby niepełnoletnie, nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody rodzica lub opiekuna prawnego na uczestnictwo w Konkursie. Poprzez wzięcie udziału w konkursie każdy uczestnik potwierdza, że on/ona oraz jego/jej rodzic lub opiekun prawny (jeśli dotyczy) przeczytali i zaakceptowali niniejsze warunki oraz zgadzają się na objęcie niniejszymi zasadami.

5. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, przedstawiciele i współpracownicy Organizatora oraz podmiotów z nim powiązanych, a także innych podmiotów biorących udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, oraz członkowie ich rodzin. Pod pojęciem „pracowników” rozumie się osoby działające na rzecz podmiotów je zatrudniających bez względu na podstawę prawną, zaś pod pojęciem „członków rodzin” rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

6. Konkurs zostanie przeprowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przeprowadzenie konkursu nie wymaga uzyskania zgody Ministra Finansów.

7. Konkurs rozpocznie się w dniu 28.09.2015 razem z publikacją wpisu (godzina 7:33) i trwać będzie do 15.10.2015 do godz. 23:59.

II. Warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie

1. Przystąpienie do udziału w Konkursie polega na wykonaniu następującego zadania:
Czytelnicy bloga mają za zadanie wybrać jedną z 7 zasad witalności przedstawionych przez blogera na jego blogu www.AndrzejTucholski.pl w artykule pt. „Ciekawe życie zaczyna się od wyskoczenia z kapci” opublikowanego 28.09.2015 o godz. 7:33 oraz napisać pod artykułem krótkie wyjaśnienie w komentarzu dlaczego akurat jedna z wybranych zasad przemawia do Czytelników.

2. Wyrażenie stosownych zgód wymaganych postanowieniami niniejszego regulaminu jest całkowicie dobrowolne, jednakże konieczne dla wzięcia udziału w Konkursie.

3. Organizator monitoruje przebieg Konkursu i w przypadku uzasadnionego podejrzenia o nieuczciwe działanie Uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia Uczestnika z Konkursu, bez ostrzeżenia. Za nieuczciwe działanie będzie poczytywane w szczególności posługiwanie się sprzętem lub oprogramowaniem, który/e został/o użyty/e, zaprojektowany/e lub przystosowany/e do wzięcia udziału w Konkursie niezgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, w szczególności poprzez uzyskanie nieuprawnionego wpływu na wynik Konkursu (decydować będzie o tym w szczególności: zbieżność adresów IP, zawartości plików Cookie oraz innych danych i parametrów komputerów, które są wykorzystywane do korzystania z Serwisu).

4. W przypadku podejmowania przez osoby trzecie, Uczestników lub osoby zamierzające zostać Uczestnikami, działań sprzecznych z niniejszym regulaminem lub działań, zmierzających do sprzecznego z dobrymi obyczajami uzyskania zwycięstwa w Konkursie, Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji wyników oraz wykluczenia danego Uczestnika z udziału w Konkursie.

5. Warunkiem przystąpienia uczestnika do konkursu jest:

5.1. złożenie przez Uczestnika oświadczenia o zapoznaniu się z postanowieniami niniejszego regulaminu i akceptacji jego postanowień.;

5.2. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, jak również w związku ze sprawozdawczością podatkową i księgową; wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych obejmuje również wyrażenie zgody na:

6. Uczestnik w Konkursie może posługiwać się tylko jednym profilem w Serwisie. Przez „profil w Serwisie” rozumie się zarejestrowane konto osobowe. Zabronione jest zakładanie przez Uczestników więcej niż jednego profilu w Serwisie, przy których pomocy Uczestnik będzie uczestniczył w Konkursie. Uczestnicy, którzy złamią ten zakaz, będą wykluczani z udziału w Konkursie i będą tracić prawo do nagród oraz do innych roszczeń wynikających z Konkursu.

III. Nagrody

1. Nagrodami w konkursie są:

Nagrody zostaną wysłane pocztą.

2. Wizualizacje Nagród zamieszczone w Serwisie, na Stronie lub w jakichkolwiek materiałach promocyjnych, czy reklamowych dotyczących Konkursu mają wyłącznie charakter poglądowy. Ich wygląd, a w szczególności kolorystyka, mogą różnić się od Nagród ostatecznie przekazanych Uczestnikom, którzy uzyskali do nich prawa.

3.  Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, chyba że Organizator i Uczestnik zgodnie na piśmie postanowią inaczej.

4. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do przeniesienia roszczenia o wydanie Nagrody na osobę trzecią.

5. Przychód Uczestnika uzyskany z tytułu otrzymanej Nagrody podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych.

IV. Zasady przyznawania Nagród

1. W okresie wyznaczonym w punkcie I. 7. niniejszego Regulaminu użytkownicy zamieszczają pod artykułem w komentarzu krótkie wyjaśnienie dot. wyboru jednej z 7 zasad witalności.

2. Wszystkie zarejestrowane prawidłowe Zgłoszenia wezmą udział w Konkursie. Wyboru zwycięzców dokona Komisja Konkursowa („Komisja”), o której mowa w punkcie VI poniżej niniejszego Regulaminu.

3. Spośród zarejestrowanych Zgłoszeń, Komisja wybierze trzy zwycięskie zgłoszenia zawierające zdaniem Komisji najbardziej interesujące wyjaśnienia wybranych jednej z siedmiu zasad witalności Uczestnikom, którzy napiszą najciekawsze wyjaśnienia, przysługiwać będzie nagroda. Zwycięzcy zostaną poinformowani w aktualizacji wpisu konkursowego do godz. 12:00, 18.10. 2015 r.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy dodawanych przez Uczestników. Organizator zastrzega sobie prawo wyłączenia z Konkursu oraz usunięcia ze Strony i z Serwisu komentarzy naruszających prawa osób trzecich, powszechnie obowiązujące przepisy prawa, zdjęć wulgarnych lub obrażających oraz zniesławiających w nieuzasadniony sposób osoby trzecie, w tym Organizatora oraz firmę Nestlé Waters Polska S.A.. Pełną odpowiedzialność za treść dodanego komentarza ponosi Uczestnik.

V. Wydanie Nagród

  1. Jeden Uczestnik nie może otrzymać w Konkursie więcej niż jedną  (1) Nagrodę.

2. Uczestnik zostanie poinformowany o przyznaniu nagrody  w komentarzu pod komentarzami Uczestników konkursu  pod artykułem pt. „Ciekawe życie zaczyna się od wyskoczenia z kapci” opublikowanym 28.09.2015 i zostanie poproszony o przesłanie danych do wysyłki nagrody w wiadomości prywatnej. Nagrody zostaną wysłane pocztą na podane przez zwycięzców adresy.

3. Organizator opublikuje listę zwycięskich Uczestników na Stronie.

4. W przypadku zaistnienia uzasadnionych wątpliwości, czy Uczestnik spełnił wszystkie wymogi zawarte w niniejszym regulaminie, Organizator ma prawo wstrzymać się z wydaniem Nagrody, do czasu wykazania przez Uczestnika, że spełnił on wszystkie wymogi zawarte w niniejszym regulaminie.

VI. Komisja konkursowa

1. Organizator powoła Komisję Konkursową („Komisja”). W skład trzyosobowej Komisji wejdą osoby wskazane przez Organizatora. Komisja w sposób jednogłośny wybierze zwycięzców.

2. Do zadań Komisji należy:

a) zapewnienie uczestnictwa w ocenie przez Komisję wszystkim prawidłowym Zgłoszeniom,

b) rozstrzygnięcie Konkursu (ocena Zgłoszeń przesłanych przez Uczestników) zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,

c) podpisanie listy wybranych Zgłoszeń,

d) prowadzenie postępowań reklamacyjnych,

e) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przestrzeganiem Regulaminu.

VII. Dane osobowe Uczestników

  1. Wyrażenie przystępując do udziału w Konkursie, uczestnik wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny przez Q&A Communications w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu oraz z działalnością promocyjną prowadzoną dla Nestlé Waters Polska S.A..

2. Administratorem danych osobowych i organem przetwarzających dane osobowe jest  Organizator Q&A Communications Sp.zo.o. Sp.k., ul. Piekary 12 lok.6, 61-823 Poznań.

3. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

4. Organizator informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w Konkursie.

VIII. Prawa autorskie

1. W Konkursie mogą brać udział jedynie odpowiedzi na zadanie konkursowe będące wynikiem indywidualnej pracy twórczej Uczestników, nienaruszające praw osób trzecich oraz wolne od wad prawnych.

2. Z chwilą Zgłoszenia do Konkursu, Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na korzystanie ze zgłoszonej odpowiedzi na Pytanie konkursowe przez Organizatora dla celów konkursowych.

3. Z chwilą powiadomienia Uczestnika o wygraniu nagrody w Konkursie,  na podstawie art. 921 § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, następuje ostateczne przeniesienie przez powiadomionych Zwycięzców na Nestlé Waters Polska S.A. majątkowych praw autorskich do korzystania i rozporządzania zwycięskimi odpowiedziami na Pytanie konkursowe bez ograniczenia czasowego i terytorialnego, na wszystkich znanych polach  eksploatacji – w szczególności Nestlé Waters Polska S.A. będzie mógł utrwalać i zwielokrotniać odpowiedź na Pytanie konkursowe każdą techniką – w tym wypowiedzi pisemnej, techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, dokonywać dalszego rozporządzenia wszystkimi przysługującymi mu prawami do odpowiedzi na Pytanie konkursowe, a także rozpowszechniać odpowiedź na Pytanie konkursowe w każdy inny sposób, w szczególności udostępniać publicznie w dowolny sposób tak, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

4. W związku z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do zwycięskich odpowiedzi na Pytanie konkursowe – Zwycięzcom konkursu, poza uprawnieniem do uzyskania nagrody konkursowej, nie przysługują żadne inne roszczenia do Q&A Communications i Nestlé Waters Polska S.A. oraz do osób trzecich, które te prawa następnie nabyły.

5. Uczestnik, w terminie i na zasadach ustalonych z Organizatorem, zobowiązany jest to zawarcia odrębnej umowy przenoszącej prawa autorskie, bez dodatkowego wynagrodzenia, jeżeli zawarcie umowy będzie konieczne dla prawidłowej realizacji przeprowadzanego Konkursu oraz nabycia praw do rozporządzania powstałym utworem.

IX. Postanowienia końcowe

1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego regulaminu, do wcześniejszego zakończenia Konkursu bądź przedłużenia czasu jego trwania bez podawania przyczyny, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez Uczestników, którzy już przystąpili do udziału w Konkursie.

2. Uczestnik wyraża zgodę na wstąpienie firmy Q&A Communications  w miejsce Organizatora.

3. Naruszenie przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień niniejszego regulaminu, a w szczególności podanie nieprawdziwych danych osobowych, złożenie nieprawdziwych oświadczeń, naruszenie przepisów prawa lub dobrych obyczajów w związku z uczestnictwem w Konkursie upoważnia Organizatora do wyłączenia Uczestnika z Konkursu oraz powoduje utratę prawa do Nagrody, nawet w przypadku spełnienia innych wymagań przewidzianych postanowieniami niniejszego regulaminu.

4. Wszelkie reklamacje z tytułu organizowanego Konkursu mogą być składane na adres Organizatora (Q&A Communications Sp.zo.o. Sp.k., ul Piekary 12 lok.6, 61-823 Poznań), na piśmie. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika (imię i nazwisko, adres do korespondencji), a także żądania Uczestnika oraz ich szczegółowe uzasadnienie. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej doręczenia do Organizatora.

5. Organizator, w terminie 14 (czternaście) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku wskazując uzasadnienie swojej decyzji. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji jest decyzją ostateczną.

6. Postanowienia niniejszego regulaminu nie wyłączają Uczestnikowi możliwości wykonania uprawnień przewidzianych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

7.Tekst niniejszego regulaminu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu do wglądu w siedzibie Organizatora oraz zamieszczony zostanie na Stronie www.AndrzejTucholski.pl.

CO TO ZA MIEJSCE?

Cześć! Mam na imię Andrzej. Jestem psychologiem biznesu i strategiem “od skuteczności”, a także pisarzem i scenarzystą.

To jest moja strona domowa. Znajdziesz tu kilkanaście lat tekstów z bloga, sporo aktualnych informacji oraz linki m.in. do podcastu “Przekonajmy się”, książki “I co z tym zrobisz? Rozwiń swoją wysokosprawczość”, książki “Umowy Śmieciowe”, oraz serialu audio “ej, nagrałem ci się”.

INFORMACJA

Żadnej publikowanej przeze mnie treści (blog, youtube, podcast, instagram, newsletter, książki, ebooki itp.) nie można traktować jako profesjonalnej porady psychologicznej. Nie udzielam ich też przez mail czy komunikatory.

W przypadku jakichkolwiek problemów lub potrzeb psychoemocjonalnych, gorąco zachęcam do kontaktu z fachowcem – psychoterapeutą lub psychiatrą. To wspaniali profesjonaliści, z których usług warto korzystać.

© Andrzej Tucholski 2009-2022 Wszelkie prawa zastrzeżone | Projekt strony & wykonanie: Designum.pl | Polityka prywatności i cookies