Party like a lord – regulamin

REGULAMIN konkursu Somersby Party Like a Lord

Postanowienia Ogólne

Niniejszy regulamin określa warunki konkursu „Party Like a Lord” (zwanego dalej „Konkursem”)

Organizatorem Konkursu jest Carlsberg Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (kod: 02-135), przy ulicy Iłżeckiej 24, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 43669,dalej zwana „Organizatorem”

Konkurs zostanie przeprowadzony we współpracy z Andrzejem Tucholskim, na blogu pod adresem: jestKultura.pl.

Konkurs trwa od 11 kwietnia 2013 do 17 kwietnia 2013 roku.

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora, oraz członkowie ich najbliższych rodzin.

Warunki uczestnictwa

Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla pełnoletnich osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego oraz posiadających miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i Andrzeja Tucholskiego [właściciel blogu] oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny, o których mowa powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

Nagrody

Nagrodami w konkursie są:

nagrody główna w postaci Kindle Classic o wartości całkowitej 1440 złotych brutto

nagroda za zajęcie drugiego miejsca w postaci zaproszenia na imprezę „Party like Lord” o wartości całkowitej 50 złotych brutto

10 nagród pocieszenia, każda składająca się z butelki piwa Somersby (4,39sztuka), talii kart(2zł) i szklanki(4zł).

Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. Nr 51 poz. 307 z 2010 r. ze zm.). Do głównej nagrody Organizator przyzna dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% jej wartości, z przeznaczeniem na zapłatę zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranych. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do żądania wypłaty dodatkowej nagrody pieniężnej. Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranych zostanie dokonana na konto właściwego urzędu skarbowego przez Organizatora.

Informacje o przyznanych nagrodach będą upublicznione na blogu lub fan page jestKultura.pl najpóźniej w dniu 18 kwietnia 2013 roku.

Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego.

Zadania Uczestnika Konkursu i przebieg Konkursu

Zgłoszenie udziału w Konkursie następuje poprzez przesłanie na adres lord@andrzejtucholski.pl zdjęcia przedstawiającego uczestnika wystylizowanego na „lorda” wraz z jabłkiem lub elementem w jakikolwiek sposób kojarzącym się z jabłkiem lub przedmiotem z wizerunkiem jabłka w dowolnym kształcie.

Zdjęcia nadesłane do Konkursu nie mogą zawierać wizerunków osób nieletnich, tj. takich, które nie ukończyły 18 lat.

Autor najciekawszej stylizacji zostanie nagrodzony nagrodą główną.

Nagrodą za zajęcie drugiego miejsca będzie zaproszenie na imprezę Party Like a Lord.

Dodatkowo, poza osobami wymienionymi w pkt. 2 i 3 powyżej, 10 uczestników Konkursu, których zdjęcia Organizator uzna za ciekawe, otrzyma nagrody pocieszenia.

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu i wyłonienia zwycięzców, Organizator powołuje trzyosobową komisję konkursową (dalej „Komisja Konkursowa”). W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby delegowane przez Organizatora.

Wyłaniając zwycięzców, Komisja Konkursowa bierze pod uwagę kreatywność, pomysłowość i inwencję uczestników przy wykonywaniu zdjęcia konkursowego.

Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu zgłoszonych zdjęć w przypadku gdy:

zdjęcia zawierają treści obraźliwe, polityczne, propagandowe, religijne, wulgarne lub treści sprzeczne z prawem;

zdjęcia zawierają treści reklamowe dotyczące innych niż Organizator podmiotów;

naruszają jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym w szczególności: dobra osobiste, prawa autorskie lub prawa do wizerunku;

gdy Uczestnik nie posiada praw autorskich lub praw zależnych do Zadania Konkursowego i jego wszystkich elementów w zakresie wskazanym w Regulaminie.

Odbiór nagród

Uczestnik Konkursu, któremu przysługuje nagroda obowiązany jest przesłać swoje dane (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, PESEL) na adres jestKultura.pl w ciągu 3 dni od daty ogłoszenia zwycięzców.

Niewysłanie przez zwycięzcę jego danych w wyznaczonym terminie jest równoznaczne ze zrzeczeniem się prawa Uczestnika do nagrody.

Nagrody zostaną przesłane do zwycięzców za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej w terminie 30 dni od daty otrzymania danych.

Odbierając nagrodę zwycięzca podpisuje protokół odbioru przedstawiony przez kuriera, a kurier weryfikuje dane osobowe zwycięzcy. W przypadku odmowy przekazania kurierowi danych lub odmowy podpisania protokołu, zwycięzca traci prawo do nagrody.

Przy odbiorze nagrody, zwycięzca przekaże Organizatorowi pisemne oświadczenie o przeniesieniu praw do Utworów oraz wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku osób widniejących na zdjęciach.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez zwycięzcę błędnych danych osobowych, ani za zmianę tych danych przed odbiorem nagrody.

W razie niemożliwości doręczenia nagrody z przyczyn dotyczących zwycięzcy, traci on prawo do nagrody, a nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora.

Prawa autorskie

Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że jest wyłącznym twórcą treści utworu w postaci zdjęcia lub zdjęć przesłanych w zgłoszeniu do Konkursu („Utwór”), w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. Nr 152, poz. 1016 z 2002 r.) i posiada wszelkie autorskie prawa majątkowe do zgłoszonych Utworów, nie sa one obciążone na rzecz osób trzecich. Ponadto, Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że utwory nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich oraz że uzyskał wszelkie prawa od osób przedstawionych na zdjęciach do wykorzystania ich wizerunków.

Uczestnik udziela Organizatorowi, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, upoważnienia do korzystania ze zgłoszonych przez uczestnika do Konkursu Utworów, w całości lub we fragmentach, z modyfikacjami lub bez, tj. w zakresie autorskich praw majątkowych i praw zależnych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszystkich znanych w chwili udzielania zezwolenia pól eksploatacji, w szczególności:

w zakresie utrwalania i zwielokrotniania zgłoszonych Utworów lub ich poszczególnych elementów – wytwarzania wszelkimi znanymi technikami egzemplarzy Utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, audiowizualną, wprowadzanie do pamięci komputera, utrwalanie i zwielokrotnianie na jakichkolwiek nośnikach, w szczególności na wszystkich nośnikach reklamowych, bez ograniczeń co do ilości i nakładu;

w zakresie obrotu oryginałami albo egzemplarzami, na których Utwory utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

w zakresie rozpowszechniania Utworów lub ich poszczególnych elementów w sposób inny niż określony w pkt b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie przez stacje telewizyjne i radiowe w sposób analogowy i cyfrowy, nadanie za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej przez stacje naziemne (również w sieci kablowej i telewizji kodowanej), nadanie z wykorzystaniem taśm magnetycznych i nośników magnetooptycznych, nadanie za pośrednictwem satelity, równoległe i integralne nadanie Zadań Konkursowych nadawanych przez inną organizację telewizyjną lub radiową, a także publiczne udostępnianie Utworów lub ich poszczególnych elementów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (sieć internet lub inne sieci komputerowe), wykorzystanie technologii UMTS, GPRS, GPS. Dla uniknięcia wątpliwości, Utwory mogą być w części lub w całości rozpowszechnianie w formie ulotek, gadżetów, billboardów (tradycyjnych i elektronicznych, w tym cyfrowych), jak również za pośrednictwem telefonów, kina, prasy.

Reklamacje

Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na piśmie z dopiskiem na kopercie „Konkurs Party Like a Lord” do Organizatora na adres: Carlsberg Polska Sp. z o.o., ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa, nie później niż do 1 maja 2013 roku. Za datę zgłoszenia reklamacji uznawana jest data stempla pocztowego.

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową w terminie 7 dni od ich otrzymania.

Możliwość zgłoszenia reklamacji nie ogranicza prawa uczestnika do dochodzenia roszczeń przed sądem powszechnym.

Postanowienia końcowe

Dane osobowe uczestników Konkursu są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r., nr 101 poz. 926 ze. zm). Administratorem danych osobowych jest Carlsberg Polska Sp. z o.o., ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa. Celem zbierania danych jest organizacją i prowadzenie Konkursu pod nazwą „Party Like a Lord”, wyłonienie zwycięzców oraz wydanie nagród. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do odebrania nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.

2. Uczestnik wyraża zgodę na publikację jego imienia i nazwiska na na liście laureatów Konkursu zamieszczonej na blogu lub fan page pod adresem: jestKultura.pl.

3. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora pod adresem: ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa, w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00-17:00 oraz na stronie internetowej: jestKultura.pl w publikacjach dotyczących Konkursu.

4. Nagrody, do których uczestnicy utracili prawa z przyczyn wskazanych w niniejszym Regulaminie, pozostają w dyspozycji Organizatora.

5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Cześć!
Nazywam się Andrzej Tucholski i jestem psychologiem oraz twórcą internetowym.

Pokażę Ci jak duży i praktyczny wpływ na człowieka ma psychologia. A także pogadamy o sposobach na ogarnięcie zabieganej codzienności w taki sposób, by życie było spokojne i bardzo udane. Znajdziesz tu lifestyle'owe tematy (seriale) płynnie połączone z praktycznymi poradami (jak się nie spóźnić przez seriale). Zapraszam!

Rozpocznij ogarnięcie!

Przy okazji, napisałem serial.Co prawda nie taki prawdziwy, do telewizji, ale za to za darmo. "Umowy Śmieciowe" w formie powieści w odcinkach opowiadają historię Hanny Wróbel. Dziewczyna przyjeżdża do Warszawy do pracy i już pierwszego dnia wszystko idzie dokładnie nie tak, jak sobie zaplanowała. Walczy więc nie tylko o wymarzony etat, ale też z własnymi słabościami. I z sercem. I z przyjaciółmi. I z losowymi problemami. I z pogodą. I, bądźmy szczerzy, ze wszystkim innym.

Życie w wielkim mieście nie jest proste.

Powstaje zatem pytanie: czy starczy jej na ogarnięcie tych wszystkich dramatów kawy?


Obejrzyj Przeczytaj odcinek pilotażowy

Aha, nagrałem też kurs.Kurs uczenia się dla dorosłych to kompleksowe szkolenie uczące jak się uczyć. 17 lekcji wideo tłumaczy od początku do końca jak zbudować własny system nauki. Dzięki niemu przyswoisz psychologiczne podstawy uwagi i pamięci. Nauczysz się korzystać z najlepszych sposobów na efektywną naukę i technik pamięciowych. Zajmiemy się też motywacją i zachowywaniem spokoju w obliczu wyzwań. A wszystko podane tak, by maksymalizować mocne strony uczenia się w przypadku osoby dorosłej.

Mówiąc krótko: zawarłem w nim całość mojego prywatnego systemu do ogarniania rzeczywistości.

Kurs opiera się o moją autorską strategię PROPS.


Przeczytaj Obejrzyj kurs

I to nie jeden kurs!"Ogarnij maturę w tydzień" to kompletny kurs, który dzięki 7 lekcjom wideo tłumaczy od początku do końca jak zbudować system nauki do matur. Dzięki niemu nauczysz się uczyć, rozplanujesz starania, nie zmarnujesz czasu a nawet zrobimy tak, by się za bardzo nie stresować. Każda prezentowana w nim porada została przetestowana wiele razy i pochodzi z mojego doświadczenia, a także jest oparta o naukę. I co najważniejsze - działa. Tak zwyczajnie.

Mówiąc krótko: zawarłem w nim całość mojego prywatnego systemu do ogarniania rzeczywistości.

Kurs został objęty patronatem merytorycznym Uniwersytetu SWPS.


Przeczytaj Obejrzyj kurs

Pobierz darmowe materiały do ogarnięcia życia
i dołącz do 4 000+ odbiorców newslettera!

Gdy się zapiszesz to od razu dostaniesz w prezencie:

  • pierwszeństwo w dostępie do najnowszych artykułów
  • 7 plakatów rozwijających materiały z bloga
  • 3 excele przydatne w ogarnianiu życia
  • moją prezentację z TEDx
  • a także kolejne materiały!

Chcę zapisać się do newslettera, a co za tym idzie wyrażam
zgodę na otrzymywanie na mój adres e-mail informacji o nowościach,
promocjach, produktach i usługach Andrzeja Tucholskiego.
Chcesz ze mną współpracować?

Mój blog od lat należy do ścisłej czołówki polskich współprac komercyjnych z influencerami. Zrealizowałem na nim z sukcesem kilkadziesiąt akcji, z których każda wywołała pozytywne reakcje u moich Czytelników oraz zrealizowała postawione przez Klienta cele.

Zawsze jestem gotów porozmawiać o kolejnej, z której potem będziemy dumni :)

KRÓTKO O BLOGU

AndrzejTucholski.pl to wielokrotnie nagradzany lifestyle'owy blog ekspercki o psychologii. Prowadzę go od 2009 roku.

Piszę na nim o praktycznym wpływie psychologii na człowieka. I o tym, jak ogarnąć zabieganą codzienność w taki sposób, by życie było spokojne i udane.

Życzę Ci bardzo udanego dnia!.

Informacja

Żadnej treści na blogu nie można traktować jako profesjonalnej porady psychologicznej. Nie udzielam też takich przez mail.

W przypadku naglących problemów gorąco zachęcam do kontaktu z fachowcem - psychiatrą lub terapeutą. To profesjonaliści, którzy pół życia szykowali się właśnie po to, by dobrze pomóc potrzebującym. Warto skorzystać z ich usług!